ความเป็นมาของกฐิน อ่านที่นี่

หลักสูตรนักธรรมและธรรมศึกษา

จุดประสงค

      เพื่อให้ผู้ที่สนใจในการศึกษาเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา สามารถศึกษาหาความรู้ได้ด้วยตนเอง วัดบวรมงคลจึงได้จัดทำ เนื้อหาของ หลักสูตรนักธรรมและธรรมศึกษามาไว้ในที่นี้ หวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่นักศึกษาและผู้สนใจตามสมควร

 

หลักสูตรนักธรรม-ธรรมศึกษาชั้นตรี
อ่านที่นี่
ดาวน์โหลดไฟล์ word
หมายเหตุ
หลักกระทู้ตรี
นักธรรมและธรรมศึกษาตรี
ความเรียงกระทู้ธรรม
นักธรรมและธรรมศึกษาตรี
ธรรมะ
นักธรรมและธรรมศึกษาตรี
พุทธประวัติ
นักธรรมและธรรมศึกษาตรี
ศาสนพิธี
นักธรรมและธรรมศึกษาตรี
เบญจศีลเบญจธรรม
ธรรมศึกษาตรี
สรุบทบทวนก่อนสอบเบญจศีลฯ
ธรรมศึกษาตรี
สรุปทบทวนก่อนสอบพุทธประวัติ
นักธรรมและธรรมศึกษาตรี
       
หลักสูตรนักธรรม-ธรรมศึกษาชั้นโท
อ่านที่นี่
ดาวน์โหลดไฟล์ word
หมายเหตุ
ความเรียงกระทู้ธรรม
นักธรรมและธรรมศึกษาโท
ธรรมะ
นักธรรมและธรรมศึกษาโท
อนุพุทธประวัติ
นักธรรมและธรรมศึกษาโท
ศาสนพิธี
นักธรรมและธรรมศึกษาโท
       
หลักสูตรนักธรรม-ธรรมศึกษาเอก
อ่านที่นี่
ดาวน์โหลดไฟล์ word
หมายเหตุ
ความเรียงกระทู้ธรรม
นักธรรมและธรรมศึกษาเอก
ตัวอย่างกระทู้ธรรมเอก
นักธรรมและธรรมศึกษาเอก
พุทธศาสนสุภาษิต
นักธรรมและธรรมศึกษาเอก
คำย่อคัมภีร์
นักธรรมและธรรมศึกษาเอก
ธรรมวิจารณ์
นักธรรมและธรรมศึกษาเอก
พุทธานุพุทธประวัติ
นักธรรมและธรรมศึกษาเอก
สรุปพุทธานุพุทธประวัติ ย่อดูก่อนสอบ
นักธรรมและธรรมศึกษาเอก
พุทธานุพุทธประวัติ ภาคอนุพุทธประวัติ
นักธรรมและธรรมศึกษาเอก